Hvordan kan vi gjøre brukeropplevelsen bedre for pårørende etter et dødsfall?

Årlig dør det ca. 40.000 personer i Norge. I tillegg til å skulle stå i sorgen er det en stor belastning for de etterlatte å ordne alt det praktiske som følger etter et dødsfall. Mange opplever det som en tidkrevende prosess hvor det er vanskelig å få oversikt og finne frem til riktig informasjon. Vi jobber med å finne ut hvordan vi kan gjøre denne byrden lettere for folk. I en innsiktsrapport har vi fått verdifull kunnskap om behov og utfordringer for etterlatte etter et dødsfall. Rapporten finner du her.

Innsikt i brukernes behov står sentralt i arbeidet med livshendelsen. Vi har snakket med over 100 innbyggere og rundt 50 aktører.

I første fase av livshendelsen Dødsfall og arv har vi jobbet brukerrettet for å skape oss en bred forståelse av brukernes behov. Målet er å skaffe god innsikt i etterlattes opplevelse etter et dødsfall og å kartlegge hvilke aktører som er involvert på baksiden av brukeropplevelsen. Dette har resultert i en innsiktsrapport som gir oss verdifull kunnskap om behov og utfordringer knyttet til livshendelsen dødsfall og arv.

Hvordan er dagens opplevelse for de etterlatte?

For å kunne lage gode løsninger må vi starte med behovene og forstå hvordan etterlatte opplever tiden etter et dødsfall. Dette har vi gjort ved å snakke med etterlatte om hvordan de opplever dagens møte med det offentlige systemet og private tjenestetilbydere knyttet til at et nærstående familiemedlem går bort. Vi har kartlagt prosessen de går igjennom og de ulike kontaktpunktene de møter – før, under og etter et dødsfall. Det kan være alt fra å motta et brev, ta en telefonsamtale, fylle ut et skjema eller å skrive en søknad. En prosess som i dag ofte er komplisert og i mange tilfeller papirbasert. 

Hvem er involvert på baksiden av brukeropplevelsen?

En vel så viktig del av innsiktsarbeidet har vært å kartlegge hvilke aktører som gjør hva på baksiden av brukeropplevelsen. Dette vil si analoge og digitale kontaktpunkt ut mot innbyggerne, informasjon og dataflyt, regelverk, planlagte IKT-tiltak og hva som fungerer bra og ikke med dagens situasjon.

Pilot: Oppgjør etter dødsfall

Parallelt med behovskartleggingen jobber vi også med en pilot som skal gjøre deler av det økonomiske oppgjøret etter et dødsfall enklere. Dette er en tjeneste i Altinn hvor innbygger kan få gjort privat skifte og velge fullmektig for «dødsboet» digitalt. Vi tror det er lurt å teste ut ting tidlig slik at vi kan lære underveis. Piloten har stor gevinst for etterlatte og aktører da dette er tidkrevende og manuelle prosesser i dag.

Slik blir oppgjør etter dødsfall:

Arvinger varsles om at tjenesten er klar til bruk. Tjenesten gir arvingen oversikt over informasjon fra blant annet bank, forsikringsselskap og eiendom.

Med god oversikt over avdødes økonomiske forhold, blir det lettere å beslutte om privat skifte er riktig. Arvingene signerer digitalt på å overta gjeld og forpliktelser og tingretten mottar erklæringen.

En liten stund senere får arvingene et varsel fra Altinn om at erklæring om privat skifte er ferdig behandlet. Skifteattest er utstedt og de kan logge seg inn for å fortsette prosessen.

Arvingene kan velge en som representerer boet. Denne får de nødvendige fullmaktene til å gjennomføre arveoppgjøret. Arvingene har tilgang til all historikk i tjenesten, og all informasjon er samlet på et sted.

Samarbeid mellom Digdir og KS

Livshendelsen Dødsfall og arv er en del av regjeringens satsning på de syv livshendelsene. Arbeidet ledes av Digdir i tett samarbeid med KS som representerer kommunene i arbeidet. Comte Bureau var leid inn i første fase for å lede behovskartleggingen og gjennomføre intervjuer med etterlatte og aktører. 

Livshendelsen har tett samarbeid med de syv andre livshendelsene. Underveis har det vært workshop med deltakere fra alle livshendelsene hvor vi har sett på sammenfallende utfordringer og behov.

Jobber du med noe som har relevans for prosjektet eller har andre innspill til oss, så hører vi gjerne fra deg.

Kontakt Bredo Swanberg på: 

Send e-post til bsw@digdir.no bsw@digdir.no

eller Ring 90 60 95 20 90 60 95 20