Om Altinn-samarbeidet


Altinn ble startet som et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene i 2002, og skulle være en ALTernativ INNrapporteringskanal for økonomiske data. Altinn ble offisielt åpnet av tidligere finansminister Per-Kristian Foss og nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 4. desember 2003.

Siden portalen www.altinn.no ble lansert har den vært i stadig vekst. Samarbeidet har blitt utvidet betydelig, og består per august 2021 av 63 ulike tjenesteeiere. Skatteetaten er den desidert største.

Fra 01.01.2020 er Altinn en del av Digitaliseringsdirektoratet. 

Se hele samarbeidsavtalen her:

 • A-ordningen og registre v/Skatteetaten
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) m/fellesordningen for avtalefestet pensjon
 • Asker kommune
 • Avfall Sør AS
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Digitale Helgeland
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Elhub
 • Enova
 • Finanstilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Gjenopptakelseskommisjonen
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • IKT Agder IKS
 • KS (Kommunesektorens organisasjon)
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Lillestrøm kommune
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk helsenett
 • Norsk kulturråd
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Oljedirektoratet
 • Oslo kommune
 • Patentstyret
 • Politidirektoratet inkl. Økokrim
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens havarikommisjon for transport
 • Statens kartverk
 • Statens legemiddelverk
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens pensjonskasse
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalterens fellestjenester
 • Stavanger kommune
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tolletaten
 • Trondheim kommune
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Valgdirektoratet
 • Viken fylkeskommune