Om Altinn-samarbeidet


Altinn ble startet som et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene i 2002, og skulle være en ALTernativ INNrapporteringskanal for økonomiske data. Altinn ble offisielt åpnet av tidligere finansminister Per-Kristian Foss og nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 4. desember 2003.

Siden portalen www.altinn.no ble lansert har den vært i stadig vekst. Samarbeidet har blitt utvidet betydelig, og består per november 2020 av 58 ulike tjenesteeiere. Skatteetaten er den desidert største.

Fra 01.01.2020 er Altinn en del av Digitaliseringsdirektoratet. 

Se hele samarbeidsavtalen her:

 • A-ordningen
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Asker kommune
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Enova
 • Fellesordningen for avtalefestet pensjon
 • Finanstilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • IKT Agder IKS
 • KS (Kommunesektorens organisasjon)
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk kulturråd
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Oljedirektoratet
 • Oslo kommune
 • Patentstyret
 • Politidirektoratet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • Skedsmo kommune
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens havarikommisjon for transport
 • Statens kartverk
 • Statens legemiddelverk
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens pensjonskasse
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statens strålevern
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stavanger kommune
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tolletaten
 • Trondheim kommune
 • Utlendingsdirektoratet
 • Valgdirektoratet