Hvordan styres Altinn?

I dag består Altinn-samarbeidet av mer enn 60 offentlige virksomheter. For å dekke alle behovene i Altinn-samarbeidet har vi en styringsmodell der virksomhetene som deltar i arbeidet, og som benytter Altinn, også deltar i beslutningene. Dette kan være strategisk retning, veivalg og prioriteringer som gjøres.


Altinn styringsråd

Styringsrådet består av faste representanter for de største tjenesteeierne, og noen valgte representanter for de øvrige tjenesteeierne.

Styringsrådet er et rådgivende organ for direktøren ved Digitaliseringsdirektoratet og skal særlig behandle saker av strategisk viktighet. Styringsrådet skal bestå av 9 – 11 deltakere og ledes av direktøren ved Digitaliseringsdirektoratet. Tjenesteeierne skal være representert ved sin direktør/leder, eller den som denne utpeker. Hvert år avholdes et årsmøte i Styringsrådet.

Styringsrådet har flere faste faglige arbeidsgrupper som de kan benytte for råd og utgreiing. De setter også opp prosjektgrupper ved behov.

Møtedokumentasjon for Altinn styringsråd (krever innlogging)

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er et saksforberedende organ for styringsrådet med særskilt ansvar for å kvalitetssikre alle saksfremlegg og innstille på beslutning på alle saker til Styringsrådet.

Arbeidsutvalget bemannes av deltakere fra virksomhetene som sitter i styringsrådet.

Møtedokumentasjon for arbeidsutvalget (krever innlogging)

 

Medlemmer i Altinn styringsråd i perioden 2020-2021 er:

 • Skatteetaten
 • Statistisk sentralbyrå
 • Brønnøysundregistrene
 • NAV
 • Statens kartverk
 • Statens vegvesen
 • Finanstilsynet
 • Landbruksdirektoratet
 • Pantentstyret
 • A-ordningen og registre
 • Oslo kommune

 

Faste arbeidsgrupper


Arbeidsgruppen Arkitektur og videreutvikling

 • Arbeidsgruppen forvalter og videreutvikler arkitekturen i Altinnplattformen i samarbeid og samspill med økosystemet rundt Altinn i henhold til gjeldende metoder og metodikker.
 • Arbeidsgruppen har hovedansvaret for å foreslå hvordan videreutviklingen av Altinnplattformen og andre tiltak relatert til arkitektur og videreutvikling skal gjøres. Forslagene vil så fremmes for styringsrådet.
 • Arbeidsgruppen bemannes av deltakere utpekt av virksomhetene som deltar i Altinnsamarbeidet, løsningsarkitekter eller med lignende kompetanse.

Møtedokumentasjon for arbeidsgruppen arkitektur- og videreutvikling (krever innlogging)

 

Arbeidsgruppen Tjenesteoppfølging

 • Arbeidsgruppen Tjenesteoppfølging har hovedansvaret for å følge opp tjenestene og den løpende tjenestekvaliteten på Altinn-plattformen og –organisasjonen. Hovedformålet er å sikre en god dialog og en helhetlig forvaltning på det operative nivået.

 • Arbeidsgruppen bemannes av Serviceledere og Altinn lokalforvaltning hos den enkelte tjenesteeier.

Møtedokumentasjon for arbeidsgruppen tjenesteoppfølging (krever innlogging)