Hvordan styres Altinn?

I dag består Altinn-samarbeidet av mer enn 60 offentlige virksomheter. For å dekke alle behovene i Altinn-samarbeidet har vi en styringsmodell der virksomhetene som deltar i arbeidet, og som benytter Altinn, også deltar i beslutningene. Dette kan være strategisk retning, veivalg og prioriteringer som gjøres.


Styringsråd for Digdirs fellesløsninger

Styringsrådet er et rådgivende organ som bistår Digdir i styringen av de fellesløsninger som Digdir har ansvar for.


Digdirs drift, forvaltning og videreutvikling av fellesløsningene skal være brukerdrevet. Dette krever at tjenesteeiernes brukermedvirkning er reell og at tjenesteeierne deltar i fastsettelsen av retningslinjer for drift, forvaltning, og videreutvikling av fellesløsningene. Gjennom medvirkning og forpliktende samarbeid skal styringsrådet bistå Digdir i forvaltningen av fellesløsningene innenfor de strategiske og finansielle rammer som er gitt av Digdirs eierdepartement. Anbefalingene fra styringsrådet er viktige for Digdirs beslutninger og råd til departement.


Representantene i styringsrådet skal også bidra til forankring av anbefalinger og beslutninger i egen virksomhet og hos samarbeidspartnere, samt bidra til at løsningene blir tatt i bred bruk.


Styringsrådet skal behandle viktige saker for tjenesteeiere (aktører som bruker fellesløsningene i sin tjenesteproduksjon) og andre brukere av fellesløsningene.

Produktråd

Ved behov kan styringsrådet og Digdir opprette produktråd for Digdirs produkter eller grupper av produkter. Produktrådene kan være permanente eller for en periode. Produktrådene skal ha mandater godkjent av styringsrådet og rapporterer til styringsrådet.

Per i dag er det enda ikke opprettet produktråd.

Styringsrådets sammensetning

Styringsrådet består av 12–14 medlemmer. Digdir utpeker medlemmer basert på følgende retningslinjer:

 • Virksomheter som forvalter nasjonale felleskomponenter, er faste medlemmer av Styringsrådet.
 • En representant fra KS er fast medlem av styringsrådet.
 • De fire største øvrige tjenesteeierne, basert på betaling for bruk av fellesløsningene, skal være representert.
 • I tillegg skal Styringsrådet bestå av representanter fra et rullerende utvalg av tjenesteeiere i offentlig sektor, som inkluderer middels store og små tjenesteeiere. Minst to av disse tjenesteeierrepresentantene er kommuner.

Rullering av medlemmer skal skje i 3-årsperioder. Digdir vurderer og beslutter ny sammensetning etter dialog med styringsrådet.

Medlemmene skal normalt være på avdelingsdirektørnivå eller tilsvarende. Medlemmene kan unntaksvis stille med stedfortreder i møtene. Virksomhetene peker ut medlemmer med nødvendige fullmakter til å representere virksomheten samt fremme samlet behov for sin virksomhet.

Mandat for Styringsråd for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger.

Dissse virksomhetene deltar i styringsrådet i 2024

 • Skatteetaten – Morten Drechsler
 • Brønnøysundregistrene – Tore Tveråmo
 • Statens kartverk – Øystein Høydalsvik
 • NAV – Marte Vidnes Jensen
 • Statens vegvesen – Lars Kalfoss
 • Norsk helsenett – Hilde Lyngstad
 • A-ordningen – Tor Ivar Grina
 • KS – Tristan Rolstad
 • Statens Lånekasse – Ingunn Bakkene Cowan
 • SSB – Rune Gløersen
 • Mattilsynet – Anders Jensen
 • Bergen kommune –Kjetil Aarhus
 • Telemark fylkeskommune – Jon Skriubakken
 • Oslo kommune – Bjørn Marthinsen
 • Politiet (PIT) – Pål Habberstad