Hvordan fungerer Altinns prismodell?

Altinn er et samarbeid og et spleiselag. Kostnader til videreutvikling og utvikling av funksjonalitet i Altinn-løsningen, som benyttes av flere tjenesteeiere, er sentralfinansiert over statsbudsjettet. Kostnader til drift og forvaltning blir fordelt mellom tjenesteeierne etter en fordelingsnøkkel. Videreutvikling av spesiell funksjonalitet, blir fakturert den enkelte tjenesteeier.


Det viktigste kriteriet for fordeling av kostnader er størrelse - i betydningen antall transaksjoner som genereres av den enkelte virksomheten.

Beregning av antall transaksjoner skal gjøres for følgende typer tjenester: innsending, melding, innsyn og formidling.

Tjenesteeierne er ut fra dette delt inn i seks størrelseskategorier:

  • Størst
  • Svært stor
  • Stor
  • Medium
  • Liten
  • Andre

Tjenesteeiere i kategoriene "Medium", "Liten" og "Andre" blir belastet en fastpris, mens tjenesteeiere i kategoriene "Stor", "Svært stor" og "Størst" fordeler de resterende kostnadene.

Transaksjonsberegning

Størrelseskategori Antall transaksjoner Årlig kostnad
Størst > 10.000.000 Rest til fordeling
Svært stor  4.000.000 – 9.999.999 Rest til fordeling
Stor 1.000.000 – 3.999.999 Rest til fordeling
Medium 300.000 – 999.999 Kr 1.030.000
Liten < 300.000 Kr 275.000
Andre < 10.000 Kr 70.000

Innplassering av nye tjenesteeiere

Alle nye tjenesteeiere plasseres i utgangspunktet inn i kategori «Liten», med mindre prognoser tilsier noe annet. Innen ett år etter at tjenesteeier har produksjonssatt sin første tjeneste skal kategoriplassering vurderes på nytt for kommende år.

Fakturering gjøres ut fra en foreløpig innplassering i størrelseskategori basert på prognoser for antall transaksjoner. Prognosene fastsettes med bakgrunn i selvdeklarering fra den enkelte tjenesteeier. Endelig innplassering blir fastsatt i forhold til transaksjonsstatistikk ved årsslutt.

Kostnader vil begynne å påløpe fra det tidspunkt samarbeidsavtalen undertegnes.

For eventuelle kostnader knyttet til oppsett og drift av datakommunikasjonen mellom Tjenesteeier og Altinn-løsningen, vil Tjenesteeier bli fakturert i henhold til priser i Altinns leverandøravtaler.

For videreutvikling eller tilpasning av Altinn-løsningen (spesiell funksjonalitet) som kun skal benyttes av denne tjenesten, vil Tjenesteeier bli fakturert i henhold til priser i Altinns leverandøravtaler.

For kostnader knyttet til SMS-varsling til sluttbruker vil tjenesteeier bli fakturert for faktisk bruk og kostnader i henhold til Altinns leverandøravtaler.

Her kan du lese hele Bilag 4 Kostnadsfordeling