Hvordan fungerer Altinns prismodell?

Altinn er et samarbeid og et spleiselag. Kostnadene til videreutvikling og utvikling av funksjonalitet som benyttes av flere tjenesteeiere er sentralfinansiert over statsbudsjettet. Kostnadene til drift og forvaltning, samt videreutvikling av spesiell funksjonalitet, blir fordelt på de som er tjenesteeiere.


Det viktigste kriteriet for fordeling av kostnader er størrelse - i betydningen potensial for bruk av Altinn i den enkelte etaten (antall potensielle transaksjoner). Tjenesteeierne er delt inn i fem størrelseskategorier:

  • Svært stor
  • Stor
  • Medium
  • Liten
  • Andre

Tjenesteeiere i kategoriene "Medium", "Liten" og "Andre" blir belastet en fastpris, mens tjenesteeiere i kategoriene "Stor" og "Svært stor" fordeler de resterende kostnadene.

Vi opererer med kategorien "Andre" for tilfeller hvor en virksomhet bruker Altinn i minimal utstrekning.

Transaksjonsberegning

Størrelseskategori Potensielle transaksjoner Årlig kostnad
Svært stor > 4.000.000 Rest til fordeling
Stor 1.000.000 – 3.999.999 Rest til fordeling
Medium 300.000 – 999.999 Kr 1.050.000
Liten < 300.000 Kr 280.000
Andre < 10.000 Kr 70.000

Plassering av nye tjenesteeiere

Alle nye tjenesteeiere plasseres i utgangspunktet inn i kategori «Liten», med mindre prognoser tilsier noe annet. Innen ett år etter at tjenesteeier har produksjonssatt sin første tjeneste skal kategoriplassering vurderes på nytt for kommende år.

For nye tjenesteeiere som har et potensial som medfører størrelseskategori «Stor» eller «Svært stor», vil det bli avtalt en gradvis opptrapping for å ta hensyn til at utnyttelse av potensial vil ta noe tid.

Kostnader vil begynne å påløpe fra det tidspunkt samarbeidsavtalen undertegnes.