Altinnovasjon

Altinnovasjon er en metode som består av et sett med verktøy og teknikker for bruk i design av tjenester som utnytter Altinnplattformen. Sammen gir de nye måter å gjøre ting annerledes på og kan brukes i det daglige arbeidet i offentlig og privat sektor. De er ment å oppfordre til å se ting på en ny måte og gi kjente utfordringer et nytt perspektiv


Altinnovasjon er basert på designdrevet innovasjon, en tilnærming hvor man bruker tankegang og metoder som designere bruker for å forbedre og gjennomføre endringsprosseser. Det er basert på kjente prosesser og rammeverk utviklet av etablerte organisasjoner og brukt av oppstartsbedrifter. Det som er unikt med Altinnovasjon er at målet er å lære og komme med løsninger gjennom å teste idéene ut i livet så tidlig som mulig.

"The design ladder" for offentlig sektor

The Design Ladder er et verktøy utviklet for å sammenligne bruk av design og implementering av design tenkning i selskaper for å kunne måle hvordan det påvirket bunnresultatet og effekten. Det kan også brukes til offentlig sektor og myndigheter.

Trinn 1: Design for diskrete problemer

På dette nivået er designprosjekter satt i gang, men design tenkning er ikke innebygd i oppdragsgivere. Mange tjenestedesignprosjekter i offentlig sektor er gode eksempler på denne kategorien. Prosjekter kan være små eller har brede systemiske implikasjoner. Slike prosjekter kan blant annet være å takle samfunnsproblemer som underernæring blant eldre, vold på sykehus og arbeidsløshet.

Trinn 2: Design som kompetanse

Her jobber de offentlige ansatte ikke baremed designere, men de forstår og bruker design selv. Mange designteknikker er lett overførbare til personer som ikke har designbakgrunn og kan skape betydelig effekt.

Trinn 3: Design som politikk

Her er design tenkning brukt av beslutningstakere. Her er design og innovasjonsprosjektene en sammenhengende prosess, fra politikk til gjennomføring. Offentlige bruker systematisk teknikker og metoder som prototyping for å teste ut nye løsninger billig og raskt og bruker kundereiser for å få oversikt for å oppdage problemer og kutte gjennom byråkrati på tvers av avdelinger og inkludere engasjerende mennesker utenfra.

Rammeverk

Det kan være nyttig å tenke seg prosessen som trippeldiamantmodell, bestående av faser med divergente og konvergente retninger. Divergent tenkning er verdifullt for å utforskning av muligheter utover ens vanlige boks og rammer for å oppdage muligheter man kanskje ikke har tenkt på før. Men for å få gjennomført og realisert ideene kreves det at man konkretiserer og velger ut de ideene som er mulig å implementere og vil gi mest effekt.

Samskapningsprosess

Govtech Sprint er en samskapningsprosess som streber etter å inkludere flest mulig relevante aktører så mye som mulig. Hensikten er å få flere perspektiver og se på utfordringene gjennom et mangfold for å dekke ulike bakgrunn. Det er derfor nyttig å inkludere aktører med forskjellig bakgrunn i kartleggingsfasen, som forskjellige brukere og ansatte, flere typer private og offentlige organisasjoner som har en investering i endringene man ønsker å sette i gang.

Tidslinje

En typsk tidslinje består av: kick-off hackathon, innsiktsworkshop, utvelgelse, produktdesignsprint, brukertesting og implementering.

Kartlegging og kick-off hackathon

Utforsking av problemet - Nøkkelen til å få best innsikt er å stille de riktige spørsmålene. Dere har har antageligvis et område dere vil fokusere på og problemer dere vil løse. Men noen ganger er det som virker som er problemet, bare et symptom på et dypere utfordring.

Det er viktig å se ting gjennom friske øyne, og utforske utfordringen ved å tenke på bredere problemstillinger og påvirkningsfaktorer. Å undersøke det fra en rekke forskjellige vinkler kan hjelpe dere med å avdekke alternative perspektiver, og dette vil igjen hjelpe dere med å skape en sterkere grunnlag for prosjektet deres.

Govtech Sprint er også derfor en samskapningsprosess som streber etter å inkludere flest mulig relevante aktører så mye som mulig. Hensikten er å få flere perspektiver og se på utfordringene gjennom et mangfold for å dekke ulike bakgrunn. Det er derfor nyttig å inkludere aktører med forskjellig bakgrunn i kartleggingsfasen, som forskjellige brukere og ansatte, flere typer private og offentlige organisasjoner som har en investering i endringene man ønsker å sette i gang.

Resultatet av kartleggingen skal ende ut i klart definert tema man ønsker å få dypere innsikt i.

Innsiktsworkshop

Målet er å forstå brukerne og dagens situasjon - Vi må finne ut hvem brukerne er hva som er viktig for dem og dessuten forstå hvordan tjenestene i dag fungerer og hvilke fordeler og ulemper har de løsningene som blir brukt i dag. Etter å ha gjennomført innsiktsworkshopen vil det ofte dukke opp idéer til mulige løsninger og forbedringer. Det som dukker opp tar vi videre med til utvelgelsesprosessen.

Utvelgelse

Gjennomførbarhet og verdi - Tilgang på ressurser og tid begrenser hvor mange problemer og idéer man kan bygge og teste ut. Før neste fase er det viktig å konkretisere og bestemme hvilken retning og områder man ønsker å fordype seg i. Her er det mange faktorer å ta i betraktning, for eksempel teknologiske muligheter og reglement som kan gi både muligheter og begrensninger.

Produktdesignsprint

Bygge ut og teste idéene - Hensikten med produktdesignsprintene er å ta for seg en ide hver sprint, og kunne beskrive, bygge og teste ut i løpet av noen få dager. Har man flere idéer setter man enten flere sprinter pararellt eller kjører flere etter hver andre. Meningen er at man skal gå fra idé til å kjøre piloter med produkter ut på markedet på null komma niks og dermed kunne forkaste eller avgjøre om den bør implementeres. Denne måten å jobbe på bygger på Google Design Sprint og spesielt tilpasset til oppstartsbedrifter, som ofte har lite tid og ressurser til å bruke på produktutvikling.

Overføring til drift

Det hjelper ikke å komme med gode og brukervennlige produkter hvis ikke de blir implementert. Allerede i tidligere faser har vi jobbet mot implementering, ved å inkludere ansatte og beslutningstakere fra drift tidlig inn i prosessen slik at friksjonen ved overgangen fra konsept til implementering skal være så lite som mulig. I tillegg har idéene blitt testet ut i et virkelig miljø bare i mindre skala. I denne omgangen er målet å få forankret endringene i organisasjonen og ekspandere testingen fra noen få utvalgte brukere til å omfatte flere avdelinger og ansatte.